Księgi handlowe

Oferujemy prowadzenie ksiąg handlowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości dn. 29.09.1994 r. (DZ.U. nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami), w oparciu o dostarczone nam dowody księgowe, przy zachowaniu należytej staranności w rozumieniu k.c. m.in.:
 
 • opracowanie zakładowego planu kont oraz polityki rachunkowości podmiotów nowopowstałych
 • weryfikacja poprawności dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym
 • dekretacja dokumentów i księgowanie operacji gospodarczych na kontach
 • sporządzanie rejestrów VAT
 • sporządzanie deklaracji VAT i VAT UE
 • obliczanie podatków (PIT, CIT, VAT)
 • ewidencje środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • ewidencja wyposażenia
 • ewidencje przebiegu pojazdu
 • rozliczenia w zakresie podatku dochodowego
 • rozliczenia transakcji wewnątrzwspólnotowych
 • rozliczenia transakcji EXPORT, IMPORT
 • przygotowywanie deklaracji Intrastat (przywóz i wywóz)
 • prowadzenie dokumentacji kadrowo – płacowej
 • rozliczenia składek ZUS pracowników i właścicieli
 • zamknięcie roku obrotowego, sporządzenie sprawozdania finansowego – w tym: bilansu, rachunku zysków i strat, cash flow oraz informacji dodatkowej
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • kompleksowa obsługa w zakresie sprawozdawczości GUS
 • sporządzanie zestawień rozrachunków
 • reprezentowanie podatnika przez Urzędami zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem