Kadry i płace

 • prowadzenie dokumentacji kadrowo – pracowniczej (akta personalne, umowyo pracę, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, ewidencja urlopów i inne)
 • przygotowywanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych, wypowiedzeń umów o pracę oraz innych
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń i kart zasiłkowych pracowników
 • sporządzanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego osób zatrudnionych
 • sporządzanie list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
 • sporządzanie rachunków do umów cywilnoprawnych
 • prowadzenie rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS
 • sporządzanie i przekazywanie deklaracji i raportów do ZUS i urzędu skarbowego
 • sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
 • przygotowywanie rocznych rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych
 • przygotowywanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób zatrudnionych przez pracodawcę
 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń przeznaczonych dla pracowników
 • sporządzanie i przesyłanie deklaracji do ZUS, US, GUS, PFRON
 • Rozwiązywanie problemów z zakresu Prawa Pracy
 • Uczestniczymy przy kontrolach z ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy lub Urzędu Skarbowego